សម្រាប់កូនខ្មែរ

Download

សម្រាប់កូនខ្មែរ

Font Family name:<mac> Khmer OS
<win> សម្រាប់កូនខ្មែរ
Font Subfamily name:Regular
Unique font identifier:<mac> ???????????????:Version 3.01
<win> សម្រាប់កូនខ្មែរ:Version 3.01
Font full name:<mac> ???????????????
<win> សម្រាប់កូនខ្មែរ
Version:Version 3.01 June 7, 2008
Postscript name:???????????????
Preferred Family:Khmer OS
Preferred Subfamily:Regular
Compatible Full Name:Khmer OS
PostScript CID findfont name:Khmer OS
Description:Template

Manufacturer Name:Danh Hong
Designer:Danh Hong - 2004
URL Designer:http://www.geocities.com/dnhhng
URL Vendor:http://www.geocities.com/dnhhng
License information URL:http://www.khmeros.info
Copyright notice:
Trademark:Khmer OS is a trademark of Danh Hong.

 

Technology: OpenType
Number of glyphs: 730
Date created: 29-05-2004 09:05:29
Date modified: 08-06-2008 10:06:41
File Size: 252.7KB (258760 bytes)

Source: គេហទំព័រ​សម្រាប់​កូនខ្មែរ

Basic Latin

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Latin-1 Supplement

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Latin Extended-A

ĀāĂăĐđĨĩĪīıŁłŒœŚśŠšŪūŸŽž

Latin Extended-B

ƒƠơƯư

Spacing Modifier Letters

ˆˇ˘˙˚˛˜˝

Combining Diacritical Marks

̣̀́̃̉

Greek and Coptic

ΔΩπ

Khmer

កខគឃងចឆជឈញដឋឌឍណតថទធនបផពភមយរលវឝឞសហឡអឣឤឥឦឧឨឩឪឫឬឭឮឯឰឱឲឳ឴឵ាិីឹឺុូួើឿៀេែៃោៅំះៈ៉៊់៌៍៎៏័៑្៓។៕៖ៗ៘៙៚៛ៜ៝០១២៣៤៥៦៧៨៩៰៱៲៳៴៵៶៷៸៹

Khmer Symbols

᧠᧡᧢᧣᧤᧥᧦᧧᧨᧩᧪᧫᧬᧭᧮᧯᧰᧱᧲᧳᧴᧵᧶᧷᧸᧹᧺᧻᧼᧽᧾᧿

Latin Extended Additional

ḌḍḤḥḶḷḸḹṀṁṂṃṄṅṆṇṚṛṜṝṢṣṬṭẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹ

General Punctuation

   ​‌‍–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

Currency Symbols

₫€

Letterlike Symbols

™

Mathematical Operators

∂∏∑√∞∫≈≠≤≥

Geometric Shapes

◊◌

Private Use Area



Alphabetic Presentation Forms

fifl