Khmer Mondulkiri

Download

Khmer Mondulkiri

Font Family name:Khmer Mondulkiri
Font Subfamily name:Regular
Unique font identifier:D.Kanjahn: Khmer Mondulkiri: 2013
Font full name:Khmer Mondulkiri
Version:Version 7.100; 2013
Postscript name:KhmerMondulkiri
Preferred Family:Khmer Mondulkiri
Preferred Subfamily:Regular
Compatible Full Name:Khmer Mondulkiri
Description:Glyph version 7.1, Opentype version 7.1. AAT version 1.1.

Designer:D. Kanjahn
URL Vendor:http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=Mondulkiri
License description:
License information URL:http://scripts.sil.org/OFL
Copyright notice:Copyright (c) 2003-2013 SIL International. All rights reserved. Glyph version 7.

 

Technologies: OpenType / AAT
Number of glyphs: 2763
Date created: 25-11-2013 05:11:54
Date modified: 01-09-2014 19:09:23
File Size: 858.5KB (879080 bytes)

Source: SIL

Basic Latin

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Latin-1 Supplement

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Latin Extended-A

ĂăČčĐđĔĕħĬĭıŋŎŏŒœŠšŬŭŸŽž

Latin Extended-B

ƀƒƠơƯưǀǁǂǃȒȓɃɄɈɉɎɏ

IPA Extensions

ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢ

Spacing Modifier Letters

ʰʲʷʸʼˀˤˆˇˈˉˌːˑ˘˙˚˛˜˝ˠˡˤ

Combining Diacritical Marks

̴̵̶̷̸̧̨̛̘̙̜̝̞̟̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̽̚͡

Greek and Coptic

;βθμπχ

Khmer

កខគឃងចឆជឈញដឋឌឍណតថទធនបផពភមយរលវឝឞសហឡអឣឤឥឦឧឨឩឪឫឬឭឮឯឰឱឲឳ឴឵ាិីឹឺុូួើឿៀេែៃោៅំះៈ៉៊់៌៍៎៏័៑្៓។៕៖ៗ៘៙៚៛ៜ៝០១២៣៤៥៦៧៨៩៰៱៲៳៴៵៶៷៸៹

Khmer Symbols

᧠᧡᧢᧣᧤᧥᧦᧧᧨᧩᧪᧫᧬᧭᧮᧯᧰᧱᧲᧳᧴᧵᧶᧷᧸᧹᧺᧻᧼᧽᧾᧿

General Punctuation

         ​‌‍–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

Superscripts and Subscripts

ⁿ

Currency Symbols

€

Letterlike Symbols

™Ω

Mathematical Operators

∂∆∏∑−∙√∞∫≈≠≤≥⋄⋅

Miscellaneous Technical

⌈⌉⏐

Geometric Shapes

◊◌

Private Use Area



Alphabetic Presentation Forms

fifl

UnicodeFont nameVersionLast modified
.Mondulkiri A spaceVersion 1.13; 200231-01-2003 04:01:54
.Mondulkiri A space
.Mondulkiri UVersion 0.100; 2003 first trial; limited glyphs21-04-2003 20:04:17
.Mondulkiri U
.Mondulkiri A PrimerVersion 1.14h; 200212-06-2003 00:06:09
.Mondulkiri A Primer
Khmer Mondulkiri A spaceVersion 1.1; 200210-09-2003 22:09:12
Khmer Mondulkiri A space
Khmer Mondulkiri A primerVersion 1.1; 200310-09-2003 22:09:11
Khmer Mondulkiri A primer
.Mondulkiri LVersion 0.9; 200310-09-2003 23:09:50
.Mondulkiri L
Khmer Mondulkiri LVersion 0.9; 200310-09-2003 23:09:56
Khmer Mondulkiri L
.Mondulkiri KVersion 1.0; 2003; initial release06-10-2003 23:10:40
.Mondulkiri K
Khmer Mondulkiri KVersion 1.0; 2003; initial release06-10-2003 23:10:17
Khmer Mondulkiri K
.Mondulkiri U OT lsVersion 1.100; 200304-12-2003 21:12:15
.Mondulkiri U OT ls
.Mondulkiri U OTVersion 1.100; 200304-12-2003 21:12:28
.Mondulkiri U OT
.Mondulkiri AVersion 1.15h; 200307-01-2004 18:01:13
.Mondulkiri A
Khmer Mondulkiri AVersion 1.15h; 200309-01-2004 18:01:17
Khmer Mondulkiri A
Khmer Mondulkiri U OT lsVersion 1.100; 200315-01-2004 21:01:29
Khmer Mondulkiri U OT ls
Khmer Mondulkiri U OTVersion 1.100; 200315-01-2004 21:01:09
Khmer Mondulkiri U OT
.Mondulkiri U hVersion 0.100; 2005 first trial for both Uniscribe and Graphite05-03-2005 03:03:02
.Mondulkiri U h
Khmer Mondulkiri-s xdictVersion 1.100; 200516-09-2005 04:09:27
Khmer Mondulkiri-s xdict
Khmer Mondulkiri-s xspaceVersion 1.100; 200516-09-2005 04:09:04
Khmer Mondulkiri-s xspace
Khmer Mondulkiri-sVersion 1.100; 200516-09-2005 04:09:40
Khmer Mondulkiri-s
Khmer Mondulkiri-s xhighVersion 1.100; 200516-09-2005 18:09:09
Khmer Mondulkiri-s xhigh
Khmer Vanara2.12 December 30, 200320-06-2006 16:06:28
Khmer Vanara
Khmer Vanara2.12 December 30, 200312-10-2006 06:10:07
Khmer Vanara
AA-Khmer-SovannaryVersion 2.121 June 20, 200607-02-2010 23:02:20
AA-Khmer-Sovannary
Khmer MondulkiriVersion 5.300; 201008-11-2010 20:11:46
Khmer Mondulkiri
Khmer MondulkiriVersion 5.513; 201231-10-2012 16:10:20
Khmer Mondulkiri
Khmer MondulkiriVersion 7.100; 201301-09-2014 19:09:23
Khmer Mondulkiri