Leelawadee UI Semilight

Leelawadee UI Semilight

Font Family name:Leelawadee UI Semilight
Font Subfamily name:<ca> Normal
<cs> obyčejné
<da> normal
<de> Standard
<el> Κανονικά
<en> Regular
<es> Normal
<fi> Normaali
<fr> Normal
<hu> Normál
<it> Normale
<nl> Standaard
<nb> Normal
<pl> Normalny
<pt> Normal
<ru> Обычный
<sk> Normálne
<sv> Normal
<tr> Normal
<sl> Navadno
<eu> Arrunta
Unique font identifier:Microsoft Leelawadee UI Semilight
Font full name:<ca> Leelawadee UI Semilight Normal
<cs> Leelawadee UI Semilight obyčejné
<da> Leelawadee UI Semilight normal
<de> Leelawadee UI Semilight Standard
<el> Leelawadee UI Semilight Κανονικά
<en> Leelawadee UI Semilight
<es> Leelawadee UI Semilight Normal
<fi> Leelawadee UI Semilight Normaali
<fr> Leelawadee UI Semilight Normal
<hu> Leelawadee UI Semilight Normál
<it> Leelawadee UI Semilight Normale
<nl> Leelawadee UI Semilight Standaard
<nb> Leelawadee UI Semilight Normal
<pl> Leelawadee UI Semilight Normalny
<pt> Leelawadee UI Semilight Normal
<ru> Leelawadee UI Semilight Обычный
<sk> Leelawadee UI Semilight Normálne
<sv> Leelawadee UI Semilight Normal
<tr> Leelawadee UI Semilight Normal
<sl> Leelawadee UI Semilight Navadno
<eu> Leelawadee UI Semilight Arrunta
Version:Version 1.05
Postscript name:LeelawadeeUI-Semilight
Preferred Family:Leelawadee UI
Preferred Subfamily:Semilight

Manufacturer Name:Microsoft Corporation
URL Designer:http://www.microsoft.com/typography
URL Vendor:http://www.microsoft.com/typography/
License description:
License information URL:http://www.microsoft.com/typography/fonts/
Copyright notice:© 2013 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Trademark:Leelawadee is a trademark of the Microsoft group of companies.

 

Technology: OpenType
Number of glyphs: 1023
Date created: 18-07-1997 15:07:55
Date modified: 31-07-2014 13:07:25
File Size: 376KB (385068 bytes)

Source: Windows 10

Basic Latin

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Latin-1 Supplement

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Latin Extended-A

ĂăĐđıŁłŒœŠšŸŽž

Latin Extended-B

ƒƠơƯư

Spacing Modifier Letters

ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝

Combining Diacritical Marks

̣̀́̃̉

Greek and Coptic

π

Thai

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

Lao

ກຂຄງຈຊຍດຕຖທນບປຜຝພຟມຢຣລວສຫອຮຯະັາຳິີຶືຸູົຼຽເແໂໃໄໆ່້໊໋໌ໍ໐໑໒໓໔໕໖໗໘໙ໜໝໞໟ

Khmer

កខគឃងចឆជឈញដឋឌឍណតថទធនបផពភមយរលវឝឞសហឡអឣឤឥឦឧឨឩឪឫឬឭឮឯឰឱឲឳ឴឵ាិីឹឺុូួើឿៀេែៃោៅំះៈ៉៊់៌៍៎៏័៑្៓។៕៖ៗ៘៙៚៛ៜ៝០១២៣៤៥៦៧៨៩៰៱៲៳៴៵៶៷៸៹

Khmer Symbols

᧠᧡᧢᧣᧤᧥᧦᧧᧨᧩᧪᧫᧬᧭᧮᧯᧰᧱᧲᧳᧴᧵᧶᧷᧸᧹᧺᧻᧼᧽᧾᧿

Buginese

ᨀᨁᨂᨃᨄᨅᨆᨇᨈᨉᨊᨋᨌᨍᨎᨏᨐᨑᨒᨓᨔᨕᨖᨘᨗᨙᨚᨛ᨞᨟

Latin Extended Additional

ẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹ

General Punctuation

 ​‌‍‒–—―‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄

Superscripts and Subscripts

⁴

Currency Symbols

₫€

Letterlike Symbols

™Ω

Mathematical Operators

∂∆∏∑−∕∙√∞∫∶≈≠≤≥

Geometric Shapes

◊◌◻◼◽◾

Javanese

ꧏ

Alphabetic Presentation Forms

fifl

UnicodeFont nameVersionLast modified
Leelawadee UI Semilight NormalVersion 1.0013-05-2013 14:05:50
Leelawadee UI Semilight Normal
Leelawadee UI Semilight NormalVersion 1.0531-07-2014 13:07:25
Leelawadee UI Semilight Normal